مهندس احمدرضا حسن نژاد

کـارشناس ارشـد مهندسـی کامپیوتر

مـدیـر اجــــرایــی مــجــمــوعـه سـپــتـا

مـولـف بیش از 200 مـقـاله آمـوزشی

مدرس و فعال حوزه فناوری اطلاعات

دانلود رزومه من

کتب درسی و جزوات دانش آموزان

کار و فناوری هفتم

کار و فناوری هفتم

کار و فناوری هشتم
کار و فناوری هشتم
کار و فناوری نهم
کار و فناوری نهم
تفکر و سواد رسانه ای دهم
تفکر و سواد رسانه ای دهم
دانش فنی پایه
دهم
دانش فنی پایه
دهم
نصب و راه اندازی
سیستم های رایانه ای
نصب و راه اندازی
سیستم های رایانه ای
تولید محتوای الکترونیک
و برنامه سازی
تولید محتوای الکترونیک
و برنامه سازی
توسعه برنامه سازی
و پایگاه داده
توسعه برنامه سازی
و پایگاه داده
سیستم های اطلاعاتی
و طراحی وب
سیستم های اطلاعاتی
و طراحی وب
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
نصب و نگهداری تجهیزات
شبکه و سخت افزار
نصب و نگهداری تجهیزات
شبکه و سخت افزار
تجارت الکترونیک و
امنیت شبکه
تجارت الکترونیک و
امنیت شبکه

کتب درسی و جزوات دانشجـویـان

CompTIA Network+ N10-008